سوگند نامه

من: مجید چت شد خوب شدی یا نه؟

مجید: نه من دیگر به هیچ عنوان سوار ریکشا نمیشم. من غلط بکنم (البته دور از جون شما و خودم و خودش) که دیگه سوار ریکشا بشم هنوز گردنم درد می کند.

من: وای مجید چقدر ناز نازی هستی

مجید: من ناز نازی نیستم

من: عیبی نداره ناز نازی هم که باشی خواستگار برات میاد غصه نخور. پسرا می میرند برای دختر ناز نازی مثل تو

/ 0 نظر / 11 بازدید