من مجيد هند इ मजीद इंडिया


نتيجه امتحان

امروز نتیجه امتحان کلاس زبان مجید قرار بود بیاد من هم امتحان سطح بندی داشتم. اخه کلاس های دانشگاه پونا دارای پنج سطح است که با این امتحان مشخص میشه که توی کدوم سطح هستیم.

امتحان از ساعت هفت و نیم صبح شروع شد و تا ساعت ده و نیم طول کشید. امتحان بدی نبود همه نوشتنی بود مثل انشاء نامه ای به یک دوست در مورد شهر خود بنویسید و در مورد یک تصویر بنویسید. خلاصه امتحان خوب تموم شد. حالا دیگه باید منتظر باشیم ببینیم که در کدام سطح قرار گرفتم.

از کلاس اومدم بیرون که دیدم مجید زنگ زد و گفت باش من دارم میام دانشگاه

بعد از دیدن مجید خانم والیا نفره بچه ها رو فرستاد که بزنن روی دیوار

مجید جزو بهترین های کلاس شده بود

مجید جان مبارک خیلی مبارک


من