من مجيد هند इ मजीद इंडिया


افشائیه 2

      به: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول معروف به دانشگاه صنعتی شریف
      از: دلسوزان شهر غریب پرور پونا

سلام علیکم
    احتراما خواهشمند است مدرک تحصیلی آقای مجید .... دانشجوی اخراجی و مشروطی آن واحد جهت بررسی پاره ای مسائل ارسال فرمائید.
                            با تشکر
               دلسوزان شهر غریب پرور پونا


رونوشت:
۱- دانشجوی فعال مجید ....


من